کد خبر: 7676
نشانی و شماره تلفنهای آذرشهر

 شماره تلفنهای مرکز بهداشتی درمانی آذر شهر

 

استان آذر بایجان شرقی    کد استان : 041   

نام واحد :درمانگاه آذرشهر

آدرس کامل پستی :آذر شهر خیابان امام جنب اداره دارایی–کد پستی  5371953143

ریاست :                                  34233135

نمابر:                                       34221135

امور اداری :                            34236655          

پذیرش:                                  34227708       

تلفنخانه:                               34227708