شعار سال 98 - استانی محرم
دانشگاه علوم پزشکی تبریز - درمان آذربایجان شرقی فرزندان ممتاز