کد خبر: 38694
پذیرش نسخ

همکاران محترم بعد از قرارداد و تشکیل پرونده در واحد پزشکان، نام کاربری و رمز عبور در پرتال معاونت درمان را اخذ نموده و در اتمام هر ماه تا 15 ماه بعدی ضمن ثبت تعداد نسخ و خدمات انجام شده در سایت ؛ تا 24 ساعت اصل نسخ و مستندات را تحویل واحد پذیرش نسخ در محل دفتر اسناد پزشکی می نمایند.