کد خبر: 7659
خدمات ارائه شده در درمانگاه جلفا

درمانگاه جلفا شامل امکانات:
• پزشک عمومی
• مامایی
• آزمایشگاه
• داروخانه
• تزریقات وپانسمان
• نوارقلبی