زمان انتشار: ۱۳۹۳ پنج شنبه ۳۰ مرداد ساعت 15:52 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۵/۳۰ ساعت 15:52    تعداد بازدید: 866    کد مطلب: 7235

واحد خدمات بهداشتی


 

واحد خدمات بهداشتی ستاد مدیریت درمان:

• کنترل ونظارت برانجام وظایف محوله واحدهای بهداشت حرفه ای ومحیط سازمان.
• جمع بندی وارسال نتایج فعالیت های واحدهای بهداشت حرفه ای ومحیط به اداره کل درمان مستقیم .
• شرکت درجلسات برون سازمانی .
• شرکت دربازدید های سه جانبه خانه های بهداشت کارگری .
• بازدیدهای دوره ای از مراکز درمانی ملکی سازمان.

 


واحد بهداشت حرفه ای:

• بررسی وضعیت سیستم تهویه ، روشنایی ، ایمنی برق ، ایمنی حریق ، ایمنی دیگ های آب گرم ومولدهای بخارو ایمنی سیلندرهای گازدرواحدهای درمانی .
• بررسی وضعیت اتاقهای عمل ، دندان پزشکی ، رادیولوژی ، رخشوی خانه ، پاتولوژی ، آشپزخانه ، تاسیسات ، آزمایشگاه ،انبارهای دارویی وملزومات و زباله سوزی .
• شرکت درجلسات کمیته ایمنی وبهداشت حرفه ای بیمارستان .
• بررسی واندازه گیری عوامل زیان آورمحیطهای درمانی واداری سازمان .
• انجام معاینات ادواری کارکنان سازمان .
• انجام بازدید های دوره ای  از واحدهای مربوطه بیمارستانها، درمانگاههاومکانهای اداری سازمان ازنظر بهداشت حرفه ای ومحیط .
• برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی جهت کارکنان سازمان.

 

واحد بهداشت محیط:

• شرکت درجلسات کمیته بهداشت محیط بیمارستان.
• بررسی وضعیت آب آشامیدنی ، پسماند وپساب بیمارستانی و مبارزه باحشرات وجوندگان .
• بررسی وضعیت بهداشت محیط واحدهای درمانی .
• مشارکت دربرنامه های آموزشی .
• مشارکت درخصوص پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO14000 .
• مشارکت دربرنامه های اعتبار بخشی وبررسی سنجه های اعتبار بخشی مرتبط با بهداشت محیط.

 

 

قوانین ومقررات :

• ماده 85 قانون کار: برای‌ صیانت‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ مادی‌ کشور رعایت‌ دستورالعمل‌ هائی‌ که‌ از طریق‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ فنی ‌( جهت‌ تامین‌ حفاظت‌ فنی‌ ) و وزارت‌ بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکی‌ (جهت‌ جلوگیری‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ و تامین‌ بهداشت‌ کار و کارگر و محیط کار ) تدوین‌ می‌شود، برای‌ کلیه‌ کارگاهها، کارفرمایان‌، کارگران‌ و کارآموزان‌ الزامی‌ است.
• ماده 91 قانون کار: کارفرمایان‌ و مسئولان‌ کلیه‌ واحد های‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ مکلفند بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت‌فنی‌ برای‌ تامین‌ حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ کارگران‌ در محیط کار وسایل‌ و امکانات‌ لازم‌ را تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگی‌ کاربرد وسایل‌ فوق‌الذکر را به‌ آنان‌ بیاموزند و در خصوص‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ نظارت‌ نمایند. افراد مذکور نیز ملزم‌ به‌ استفاده‌ و نگهداری‌ از وسائل‌ حفاظتی‌ و بهداشت‌ فردی‌ و اجرای‌دستورالعملهای‌ مربوط به‌ کارگاه‌ میباشند.
• ماده 92 قانون کار: کلیه‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ که‌ شاغلین‌ در آنها به‌ اقتضای‌ نوع‌ کار در معرض‌ بروز بیماریهای‌ ناشی‌ ازکار قرار دارند . باید برای‌ همه‌ افراد مذکور پرونده‌ پزشکی‌ تشکیل‌ دهند و حداقل‌ سالی‌ یکبار توسط مراکز بهداشتی‌درمانی‌ از آنها معاینه‌ و آزمایشهای‌ لازم‌ را بعمل‌ آورند و نتیجه‌ را در پرونده‌ مربوطه‌ ضبط نمایند.
• ماده 88 قانون تامین اجتماعی :انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است .
• ماده 90 قانون تامین اجتماعی :افراد شاغل درکارگاهها باید قابلیت واستعداد جسمانی متناسب باکارهای مرجوع داشته باشند بدین منظورکارفرمایان مکلفند قبل از بکارگماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها رابدهند.درصورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شودکه نامبردگان درحین استخدام قابلیت واستعداد کارمرجموع رانداشته وکارفرما درمعاینه پزشکی آنها تعلل وبالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده ویا بیماریش شدت یابد سازمان تامین اجتماعی مقررات این قانون رادرباره بیمه شده اجراوهزینه های مربوطه رااز کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه وصول خواهند نمود.

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha